زنجان

فروشگاه شماره ۱ : زنجان ابتدای خیابان امام (قیرباشی) جنب بانک اقتصاد نوین

تلفن : ۳۳۳۶۵۰۵۰-۰۲۴

فروشگاه شماره ۲ : زنجان خیابان امام  روبروی بانک اقتصاد نوین  برادران قرخلو

تلفن : ۳۳۳۲۵۵۲۰ -۰۲۴