قزوین

فروشگاه شماره ۱ : قزوین ابتدای خیابان نادری شمالی فروشگاه قهرمانی

تلفن : ۳۳۳۶۴۳۷۹-۰۲۸

فروشگاه شماره ۲ : قزوین خیابان نوروزیان چهارراه هشت بهشت فروشگاه لوشکانی

تلفن : ۳۳۶۸۳۱۹۱-۰۲۸