قزوین

فروشگاه شماره ۱ : قزوین ابتدای خیابان نادری شمالی فروشگاه قهرمانی

تلفن : ۳۳۳۶۴۳۷۹-۰۲۸

فروشگاه شماره ۲ : قزوین شهر صنعتی البرز(الوند) بلوار سهروردی جنب بانک ملی فروشگاه لوشکانی

تلفن : ۳۲۲۲۵۵۸۸-۰۲۸