مازندران

فروشگاه شماره ۱ : نشتارود ابتدای امام رضا تهویه مطبوع ساحل

تلفن : ۵۴۲۶۶۷۹۰-۰۱۱

قروشگاه شماره ۲ : رویان ابتدای خیابان پلاژ تهویه مطبوع عرفان

تلفن : ۴۴۶۵۳۳۶۶-۰۱۱