مشهد

فروشگاه شماره ۱ : مشهد  نبش سناباد ۶۱ فروشگاه مطبوع الحرارت

تلفن : ۳۸۴۰۶۰۴۰-۰۵۱

فروشگاه شماره ۲ : مشهد نرسیده به سناباد ۶۱ پلاک ۶۷۷ فروشگاه تتا

تلفن : ۳۸۴۳۷۴۶۰-۰۵۱