مشهد

فروشگاه شماره ۱ :حدفاصل پل خاکی و پنج راهی سناباد بین سناباد۲۸ و سناباد ۳۰ پلاک ۳۰۲

تلفن : ۸۴۸۲۷۲۷-۰۵۱۳

فروشگاه شماره ۲ : مشهد  نبش سناباد ۶۱ فروشگاه مطبوع الحرارت

تلفن : ۳۸۴۰۶۰۴۰-۰۵۱

فروشگاه شماره ۳ : مشهد نرسیده به سناباد ۶۱ پلاک ۶۷۷ فروشگاه تتا

تلفن : ۳۸۴۳۷۴۶۰-۰۵۱