یونیت داخلی کاستی چهار طرفه

یونیت داخلی کاستی چهار طرفهReviewed by Green on Sep 11Rating:
  • جریان هوا به صورت چهار طرفه
  • دارای پمپ درین با دهانه پمپاژ ۱۲۰۰ میلی متر
  • دارای مبدل حرارتی ۵ بخشی
  • قابلیت اتصال به کانال هوای تازه
  • دارای ریموت کنترل بی سیم
  • نمایشگر دیجیتال
  • کم صدا
ModelIndoor

Panel

I4WGRV09P1

MB13

I4WGRV12P1

MB13

I4WGRV16P1

MB13

Power SupplyV~,Hz,Ph۲۲۰~۲۴۰,۵۰,۱۲۲۰~۲۴۰,۵۰,۱۲۲۰~۲۴۰,۵۰,۱
CapacityCoolingkW۲٫۸۳٫۶۴٫۵
HeatingkW۳٫۰۴٫۳۵٫۰
UnitIndoor Air Flow (Hi/Mi/Lo)m3/h۶۲۰/۴۹۶/۴۳۴۶۲۰/۴۹۶/۴۳۴۸۵۰/۶۸۰/۵۹۵
Noise Level(Hi/Mi/Lo)dB(A)۳۸/۳۵/۳۲۳۸/۳۵/۳۲۳۹/۳۶/۳۳
Net Dimension (W×D×H)mm۶۱۵x615x263۶۱۵x615x263۶۱۵x615x263
Packing Dimension (W×D×H)mm۷۰۰x700x330۷۰۰x700x330۷۰۰x700x330
Net WeightKg۲۰۲۰۲۰
Gross WeightKg۲۵۲۵۲۵
PanelNet Dimension (W×D×H)mm۶۵۰x650x55۶۵۰x650x55۶۵۰x650x55
Packing Dimension (W×D×H)mm۷۱۰x710x80۷۱۰x710x80۷۱۰x710x80
Net WeightKg۳۳۳
Gross WeightKg۵۵۵
Refrigerant PipeLiquid Sidemm۶٫۳۵۶٫۳۵۶٫۳۵
Gas Sidemm۱۲٫۷۱۲٫۷۱۲٫۷
DrainagemmR3/4in(DN20)R3/4in(DN20)R3/4in(DN20)

sdf

ModelIndoor

Panel

I4WGRV18P1

MB13

I4WGRV24P1

MB12

I4WGRV30P1

MB12

Power SupplyV~,Hz,Ph۲۲۰~۲۴۰,۵۰,۱۲۲۰~۲۴۰,۵۰,۱۲۲۰~۲۴۰,۵۰,۱
CapacityCoolingkW۵٫۶۷٫۱۹
HeatingkW۶٫۳۸۱۱
UnitIndoor Air Flow (Hi/Mi/Lo)m3/h۸۵۰/۶۸۰/۵۹۵۱۲۵۰/۱۰۴۰/۹۱۰۱۵۰۰/۱۲۰۰/۱۰۵۰
Noise Level(Hi/Mi/Lo)dB(A)۳۹/۳۶/۳۳۳۸/۳۴/۳۰۴۱/۳۷/۳۴
Net Dimension (W×D×H)mm۶۱۵x615x263۸۳۵x835x250۸۳۵x835x250
Packing Dimension (W×D×H)mm۷۰۰x700x330۹۱۰x910x310۹۱۰x910x310
Net WeightKg۲۰۲۷۲۸
Gross WeightKg۲۵۳۴۳۵
PanelNet Dimension (W×D×H)mm۶۵۰x650x55۹۵۰×۹۵۰×۵۵۹۵۰×۹۵۰×۵۵
Packing Dimension (W×D×H)mm۷۱۰x710x80۱۰۰۰×۱۰۰۰×۱۰۰۱۰۰۰×۱۰۰۰×۱۰۰
Net WeightKg۳۵۵
Gross WeightKg۵۷۷
Refrigerant PipeLiquid Sidemm۶٫۳۵۹٫۵۲۹٫۵۲
Gas Sidemm۱۲٫۷۱۵٫۸۸۱۵٫۸۸
DrainagemmR3/4in(DN20)R3/4in(DN20)R3/4in(DN20)

asd

ModelIndoor

Panel

I4WGRV38P1

MB12

I4WGRV42P1

MB12

I4WGRV48P1

MB12

Power SupplyV~,Hz,Ph۲۲۰~۲۴۰,۵۰,۱۲۲۰~۲۴۰,۵۰,۱۲۲۰~۲۴۰,۵۰,۱
CapacityCoolingkW۱۱٫۲۱۲٫۵۱۴
HeatingkW۱۲٫۸۱۳٫۳۱۵
UnitIndoor Air Flow (Hi/Mi/Lo)m3/h۱۸۰۰/۱۴۴۰/۱۲۶۰۱۸۰۰/۱۴۴۰/۱۲۶۰۱۸۰۰/۱۴۴۰/۱۲۶۰
Noise Level(Hi/Mi/Lo)dB(A)۴۱/۳۸/۳۵۴۱/۳۸/۳۵۴۱/۳۸/۳۵
Net Dimension (W×D×H)mm۸۳۵x835x290۸۳۵x835x290۸۳۵x835x290
Packing Dimension (W×D×H)mm۹۱۰x910x350۹۱۰x910x350۹۱۰x910x350
Net WeightKg۳۰۳۰۳۰
Gross WeightKg۳۷۳۷۳۷
PanelNet Dimension (W×D×H)mm۹۵۰×۹۵۰×۵۵۹۵۰×۹۵۰×۵۵۹۵۰×۹۵۰×۵۵
Packing Dimension (W×D×H)mm۱۰۰۰×۱۰۰۰×۱۰۰۱۰۰۰×۱۰۰۰×۱۰۰۱۰۰۰×۱۰۰۰×۱۰۰
Net WeightKg۵۵۵
Gross WeightKg۷۷۷
Refrigerant PipeLiquid Sidemm۹٫۵۲۹٫۵۲۹٫۵۲
Gas Sidemm۱۵٫۸۸۱۵٫۸۸۱۵٫۸۸
DrainagemmR3/4in(DN20)R3/4in(DN20)R3/4in(DN20)